Kadra
image001

Jolanta Ratyńska – edukator, trener biznesu, nauczycielka w wieloletnim stażem, przez 8 lat pełniła funkcję z-cy dyrektora Zespołu Szkół, przez 10 lat – dyrektora szkoły dla dorosłych. Ukończone studia podyplomowe: informatyka, psychologia zarządzania, trener biznesu.

Współautorka i realizatorka programu „Szkoła przyjazna uczniom” (ZSOiZ 1998-2001); współautorka i realizatorka innowacji pedagogicznej „Zarządzanie wiedzą” (ZSOiT 2007-2008); autorka i realizatorka projektów edukacyjnych w ramach EFS i LLP oraz Erasmus+.

Wiodące obszary zainteresowań:
- Jak uczy się mózg?
- Jak organizować lekcje by włączały się mózgi uczniów?
- Techniki uczenia
- Sposoby wykorzystania multimediów w edukacji
image007
Danuta Sadownik - pedagog, psycholog biznesu, terapeutka, trenerka biznesu. Ukończyła studia magisterskie na  Uniwersytecie Wrocławskim, doktorskie w 1995 na Międzynarodowej Akademii Nauk/AIS/ w San Marino. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i osobistym zainteresowaniom ukończyła również studia podyplomowe: Marketing w Kulturze i Sztuce, Terapia Pedagogiczna, Psychologia Biznesu i Arteterapia.
Pracowała jako: organizatorka imprez w Domu Kultury, nauczycielka wiedzy o kulturze, przedsiębiorczości i psychologii w Liceum Ogólnokształcącym,  wykładowca w Kolegium Karkonoskim, Międzynarodowej Akademii Nauk, Wyższej Szkole Bankowej i Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.  Trener w Prywatnym Centrum Kształcenia Kadr,  prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości, komunikacji, motywacji, i arteterapii. Pracuje również jako terapeutka na Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu „Bukowiec” w Kowarach.
image010
Agnieszka Engler - doświadczenie w pracy dyrektora  gimnazjum oraz zespołu szkół, obecnie nauczyciel.
Edukator  i autor publikacji w ECKK z Białegostoku
Preferowane obszary szkoleniowe:
- ocenianie kształtujące,
- ewaluacja,
- koncepcja pracy placówki oświatowej,
- edukacja zdrowotna, zdrowy styl życia,
- wpływ zajęć ruchowych na rozwój dziecka,
- prawo oświatowe,
- neurodydaktyka.
Pasje i zainteresowania: szeroko pojęty rozwój osobisty, psychologia, mnemotechniki, neurodydaktyka. Sport: narciarstwo zjazdowe i biegowe, kajakarstwo, turystyka piesza i rowerowa,  wspinaczka, speleologia.
image008
Grzegorz Lustyk - nauczyciel geografii, absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania Menedżer w Oświacie oraz Edukacja przedsiębiorczości z elementami orientacji zawodowej. Nauczyciel dyplomowany, wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, wykładowca w Policealnym Studium Turystyki, lider otwartej pracowni geografii, posiada uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika sudeckiego obecnie dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Organizator wielu interesujących działań z zakresu integracji i aktywizacji młodzieży oraz projektów edukacyjnych.
Prowadzi szkolenia w zakresie:
- Jak zachęcić uczniów do twórczej i aktywnej pracy?
- Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w pracy nauczyciela.
- Techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do nauki
- Jak zorganizować wycieczkę edukacyjną?
- Kurs kierowników wycieczek szkolnych.
SP SS850386 Bogusława Ułanowicz-Pęcherczyk - mgr pedagogiki, mgr psychologii, trener doradztwa personalnego i biznesu, specjalista uzależnień i współuzależnień, trener ustawień rodzinnych i organizacyjnych.

Doświadczenie – dwadzieścia lat pracy trenerskiej i warsztatowej z różnymi grupami zawodowymi w kraju i poza granicami, prowadzenie grup terapeutycznych, terapii indywidualnej, spotkań superwizyjnych, warsztatów rozwojowych i szkoleniowych.

Preferowane obszary szkoleniowe- rozwój osobisty, komunikacja, motywacja, radzenie sobie z trudnościami zawodowymi i prywatnymi, praca ze stresem, trudnymi emocjami, rozwiązywanie konfliktów, praca z uzależnieniem i współuzależnieniem, rozwój zawodowy nauczycieli,budowanie zespołu, praca nad trudnymi zachowaniami dzieci i dorosłych.
 image012
Monika Stasiak - Śliwińska - polonistka, oligofrenopedagog, dr nauk humanistycznych; nauczycielka z kilkunastoletnim stażem pedagogicznym  w szkołach ogólnodostępnych i specjalnej, autorka publikacji naukowych z zakresu językoznawstwa stosowanego i psychologii rozwojowej dziecka. Od 2008 roku trenerka rad pedagogicznych, wykładowca kursów kwalifikacyjnych.
image006
Barbara Janic - edukator, trenerka programu Comenius i Leonardo da Vinci,
koordynatorka projektów: programu Leonardo da Vinci (2009-2014),
programu Comenius (2006-2008) oraz programu Grundtvig (2010).
Wykładowca i praktyk. Konsultant ds. funduszy europejskich
SDC10130
Bożena Piotrowska - Pedagog, trener, wieloletni doradca metodyczny ds. muzyki, sztuki i terapii pedagogicznej, były wykładowca przedmiotów: muzykoterapia i pedagogika zabawy w Wyższej Szkole Zawodowej Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Edukator programu „Nowa Szkoła”: prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli muzyki, terapii pedagogicznej i nauczania wczesnoszkolnego na terenie całego kraju. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na wyższych uczelniach i w ośrodkach metodycznych. Posiada certyfikat animatora pedagogiki zabawy PSPZ KLANZA.
Autorka publikacji: „Muzykoterapia”, „Wspieranie rozwoju zdolności muzycznych we wczesnych etapach edukacji”, „Znaczenie tańca w integracji klas gimnazjalnych”.
  Ewelina Pieprzak – pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, etyk, filozof, doradca życia rodzinnego, oligofrenopedagog, lider – szkoleniowiec szkoły wolontariatu, Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Legnicy – wychowawca oddziału edukacyjno – terapeutycznego.
Wieloletni organizator, kierownik i wychowawca, obozów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży w Polsce i zagranicą.
Wychowawca świetlicy środowiskowej.
zdjęcie A. Rutkowska Anna Rutkowska - trenerka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez PTP (nr 491), terapeutka TSR, arteterapeutka, coach.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Szkołę Treningu Grupowego (Grupa Training&Consulting), Szkołę Coachingu (Pracownia NDO), Studium Profilaktyki Uzależnień. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwijania kompetencji społecznych, treningu interpersonalnym.